การชุมนุมตามหลักประชาธิปไตย หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมคะแนนโหวต :