ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจราชการและนิเทศงาน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจราชการและนิเทศงาน โดยย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อประชาชนเป็นสำคัญ

วันนี้ (14 ธค.64) นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง โดยมีนายวิมล หนูแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง นำเยี่ยมชม

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กล่าวเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จะได้เข้าพักอาศัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

จากนั้น นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 พร้อมคณะ ได้นิเทศงานการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล และรับฟังแนวคิดในการผลิตชิ้นงานตามงบประมาณที่ได้รับ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (สวท.ระนอง) โดย นายวิมล หนูแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง บรรยายสรุปการดำเนินงาน มี นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ได้เน้นย้ำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งต้นน้ำ คือ ที่มาของข่าวสาร หรือนโยบายของรัฐบาล กลางน้ำ คือ การนำข่าวสารมาสื่อสารเป็นประเด็นข่าวในพื้นที่ และปลายน้ำ คือ ประชาชน เมื่อผลิตข่าวแล้วประชาชนจะได้อะไรจากข่าวที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไป เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตข่าว และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar