รายการอันดามันวันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายการอันดามันวันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

พบกับ : นางพรทิพย์ สวนชำนิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

จาก : สถานีพัฒนาที่ดินระนอง

ทาง สวท.ระนอง FM.๑๐๗.๒๕ MHz. AM.๗๘๓ KHz.

และสวท. ๔ จังหวัดฝั่งอันดามัน ๕ ความถี่

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐น.

เรื่อง : การวิเคราะห์ค่าดิน/การปลูกหญ้าแฝก/การเตรียมจัดงาน "วันดินโลก"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar