การชุมนุมตามหลักประชาธิปไตย มาตรา 10-14คะแนนโหวต :