สว.พบประชาชนระนอง วันที่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สว.พบประชาชนระนอง วันที่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 9.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง นำคณะกรรมการฯ ลงพื้น ณ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ

สำหรับวันนี้ เป็นการลงพื้นที่ในจังหวัดระนองเป็นวันที่ 2 เพื่อรับฟังการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน โดยปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น มีดังนี้ ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตเซรามิก และเตาเผามีสภาพเก่า รวมทั้งมีขนาดที่ใหญ่เกินความต้องการทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เกิดต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาการขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการสร้างอัตลักษณ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนจากฐานรากของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมโครงการว่า การทำแผนงานโครงการที่ดี นำไปสู่การดำเนินโครงการ หรือการปฏิบัติที่ดี ดังนั้น ควรเริ่มต้นที่แผนก่อน ในแผนการดำเนินโครงการควรมีกรอบระยะเวลา วิธีการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น มีจุดแข็ง คือ เป็นเซรามิกที่หาได้ยาก และผู้คนในชุมชนมีอัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปได้อีกไกล เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน

สามารถย้อนชมไลฟ์ได้ที่นี่ : https://fb.watch/9XNdfT5uHl/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar